2020 جلسه منظم انجمن تجارت الکترونیکی مرزی نانچانگ

موضوع جلسه استقبال از اعضای جدید بود. هوانگ یو ، مدیر کل شرکت صنعتی نانچانگ مونتری ، LTD و رئیس انجمن تجارت الکترونیکی مرزی نانچانگ ، به سه عضو جدید اعطا کرد.


زمان ارسال: 30 اوت -2020